Driftsvedtekter for Vårtun Barnehage

§1        EIERFORHOLD

Barnehagen er et selvstendig selskap, Vårtun Barnehage BA, med egne selskapsvedtekter,

eid av Elihu-menigheten i Trøndelag.

 

§2        FORMÅL

I nær forståelse med barnas hjem, og i samsvar med kristen målsetting, er barnehagens mål

å sikre barna gode utviklings-og aktivitetsmuligheter åndelig, psykisk og fysisk:

-          å oppdra barna i en kristen tro forankret i Guds ord

-          å legge til rette for at barna får et personlig forhold til Jesus Kristus

-          å bidra til at barna preges av respekt for Gud, forståelse og omsorg for hverandre,og for andre mennesker

-          å gi holdninger, ferdigheter og kunnskaper som utvikler trygge, frie, kreative og selvstendige barn

 

§3        LOVGRUNNLAG

Barnehagen skal drives i samsvar med ”Lov om barnehager med forskrifter” og de av aktuelt fagdepartements til enhver tid fastsatte forskrifter og retningslinjer, i samsvar med evt. andre aktuelle offentlige vedtak og beslutninger som innenfor lovens rammer fattes av barnehagens eier. Det vises for øvrig til barnehagens årsplaner.

 

§4        FORVALTNING – STYRINGSVERK

Styret for Vårtun Barnehage BA har i samsvar med selskapets vedtekter det overordnede ansvar for barnehagen og består av 3-7 medlemmer med personlige vara oppnevnt av generalforsamlingen.

Dessuten har følgende møte med tale- og forslagsrett:

            Daglig leder

            1 representant for de tilsatte

            1 representant for foreldre/foresatte

 

§5        FORELDREMEDVIRKNING

For å sikre samarbeidet med barnas hjem, har barnehagen:

a)      Et foreldreråd bestående av foreldrene/de foresatte til alle barna i barnehagen

b)      Et samarbeidsutvalg med 1 representant for foreldre/foresatte i barnehagen og 1 representant for de ansatte. Barnehagens eier kan om ønskelig delta med 1 representant.

 §6       OPPTAK   AV  BARN

Barnehagen er åpen for alle barn i alderen 1 – 6 år.

Søknad om opptak skjer elektronisk via Levanger kommunes hjemmeside.

Opptaket er samordnet med kommunale barnehager.

Barn som har fått plass i barnehagen, beholder plassen fram til skolestart.

Innvilget plass gjelder inntil skriftlig oppsigelse foreligger.

 

§7        OPPSIGELSE  AV  PLASS

Skriftlig oppsigelse må skje minst 1 mnd før barnet slutter. Barn som slutter etter 1 mai, må betale for opphold ut barnehageåret.

Dersom oppholdsutgifter ikke blir betalt, og ved misligholdelse av plass, tapes retten til plassen med 14 dagers varsel. Skriftlig underretning om dette sendes med 2.gangs purring.

Ved for sein henting av barn har styrer ved barnehagen fullmakt til å pålegge en tilleggsavgift på kr.100,- pr påbegynt halvtime. Eventuell endring av tilleggsbetaling vedtas ved endring av betalingssatsene.

 

§8        ÅPNINGSTID

Barnehagens åpningstid er fra 06.30 – 16.30.

Endringer av barnehagens åpningstid kan gjøres av styret i forståelse med barnehagens samarbeidsutvalg.

Barnehagen har åpent fra 1.august – 30. juni, med følgende unntak: Barnehagen er stengt

fra julaften til og med 1.nyttårsdag og hele skolens påskeferie.

Barnehagens styrer kan gjøre avtaler om kjøp av ekstra dager. Styret fastsetter satser.

Hvert driftsår blir det avsatt 5 planleggingsdager. Barnehagen er stengt i disse dagene, uten at det gis reduksjon i foreldrebetalingen.

 

§9        BETALING

Styret fastsetter betalingssatsene for opphold i barnehagen. Betalingen skjer forskuddsvis senest den 30 .hver måned.

 

§10      LEKE – OG OPPHOLDSAREALET

Leke og oppholdsarealet skal følge vanlige normer for denne type barnehage, dvs 4kvm pr.barn over 3 år, og 6kvm pr.barn under 3 år.

 

§11      INTERNKONTROLL

Barnehagen skal ha et etterrettelig system for internkontroll som forholder seg til de enhver gjeldende bestemmelser, sml§15 i Lov om barnehager.

 

§12      ENDRINGER  AV  BARNEHAGEVEDTEKTER

Barnehagens vedtekter kan endres av styret. Melding om endringer sendes Levanger Kommune til orientering.